Ověření přípravku na ochranu včel

Český včelařský institut ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou za podpory Dotačního fondu libereckého kraje – Regionálního inovačního programu provedl ověření přípravku na ochranu včel před Nosemózou.

Pro ověření přípravku na ochranu včel bylo vybráno 7 včelnic s 89 včelstvy. Od října 2017 do dubna 2018 bylo z každého včelstva odebráno 7 vzorků (jeden vzorek před podáním přípravku a 6 po podání přípravku) vždy po 50 ks živých včel. Přípravek byl podán vždy polovině včelstev na stanovišti přimíchaný v krmivu, druhá polovina včelstev dostala krmení bez přípravku a tím byl získán kontrolní vzorek. Odebrané vzorky byly ihned zmraženy a při teplotě -15°C předány laboratoři na České zemědělské univerzitě. V laboratoři byla vzorky vyhodnoceny pod kódovým označením a následně pak spárovány se termínem a místem odběru a vyhodnoceny. Vyšetřením vzorků byla detekována přítomnost pouze mikrosporidie Nosema ceranae. Původní druh N. apis nebyla detekována ani v jednom vzorku. Vzorky byly semikvantitativně vyhodnoceny na intenzitu infekce N. ceranae a současně byl pořízen mikroskopický snímek.
Celkem tedy bylo vyhodnoceno 590 vzorků.

U sledovaných včelstev došlo zlepšení zdravotního stavu po podání přípravku. Ke konci sledovaného období se v některých včelstvech opět prokázalo malé množství mikrosporidií Nosema ceranae.  Celkově je však třeba konstatovat, že o proti očekávání byl velmi malý výskyt N. ceranae i v kontrolních vzorcích – kde nebyl přípravek podán.  Podrobnější výsledky studie budou publikovány později.

KU Libereckého kraje    https://www.czu.cz/cache/article-data/czu/logo.png